0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Chứng nhận PARKSMART cho bãi đỗ xe tòa nhà

    Thứ tư, 02:55 Ngày 23/03/2022

    PARKSMART

    CHỨNG NHẬN PARKSMART

    Parksmart là chương trình chứng nhận duy nhất trên thế giới xác định, đo lường và công nhận các nhà để xe bền vững, hoạt động tốt.

    Được phát triển bởi các chuyên gia trong ngành, Parksmart đưa ra một lộ trình cho các bãi đậu xe mới và hiện tại sử dụng các chiến lược đổi mới, định hướng giải pháp. Tiêu chí đánh giá để trao điểm cho các cấu trúc bãi đậu xe nằm ở tư duy hướng đến tương lai và thực hành bền vững trong ba hạng mục: quản lý, chương trình và thiết kế cấu trúc công nghệ.

    Điều kiện PARKSMART

    Chứng nhận dành cho cả bãi đậu xe có cấu trúc mới và hiện tại thuộc tất cả các loại hình bao gồm thương mại, trường đại học, thành phố, bệnh viện, bán lẻ và khách sạn. Các dự án có thể là độc lập hoặc là một phần của tòa nhà hỗn hợp. Tất cả đều được chào đón. Các dự án có năm năm để hoàn thành chứng chỉ.

    Các dự án xây dựng mới, hoặc các dự án đã hoàn thành và chạy thử trong vòng hai năm sau khi đăng ký, đủ điều kiện để đạt được chứng chỉ Đồng, Bạc hoặc Vàng. Họ phải đạt tối thiểu 20 điểm cho mỗi loại trong ba hạng chứng nhận chính.

    Các dự án hiện tại là những dự án đã hoàn thành và chạy thử hơn hai năm trước khi đăng ký. Họ đủ điều kiện để đạt được chứng nhận Tiên phong và phải đạt tối thiểu 15 điểm trong mỗi loại trong ba hạng chứng nhận chính.

    BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM CHỨNG NHẬN PARKSMART

    MANAGEMENT

    Max Points
    Parking Pricing 6
    Shared Parking 6
    Transportation Management Organization/Association 4
    Recycling Program 4
    Sustainable Purchasing Program 2
    Proactive Operational Maintenance 6
    Cleaning Procedures - Occupied Spaces 2
    Cleaning Procedures - Parking Decks 6
    Building Systems Commissioning 8
    Construction Waste Management 6
    Regional Materials 6
    Regional Labor 4
    Reused/Repurposed/Recycled Materials 6
    Third Party Sustainability Certification 12
    Credentialed Management 4
    Life-cycle Assessment 8
    Total Management Points 90

     

    TECHNOLOGY & STRUCTURE DESIGN

    Max Points
    Idle Reduction Payment Systems 4
    Fire Suppression Systems 2
    No/Low VOC Coatings, Paints, Sealants 2
    Tire Inflation Stations 2
    EV Charging Stations 6
    HVAC Systems - Occupied Spaces 6
    Ventilation Systems - Parking Decks 6
    Lighting Controls 8
    Energy-efficient Lighting System 8
    Stormwater Management 6
    Rainwater Harvesting 4
    Greywater Reuse 2
    Indoor Water-efficiency 2
    Water-efficient Landscaping 2
    Roofing Systems 6
    Renewable Energy Generation 12
    Design for Durability 6
    Energy Resiliency - Storage 4
    Total Technology & Structure Design Points 88

     

    PROGRAMS

    Max Points
    Placemaking 6
    Access to Mass Transit 4
    Wayfinding Systems - External 4
    Wayfinding Systems - Internal 4
    Traffic Flow Plan 4
    Carshare Program 6
    Rideshare Program 6
    Low-emitting and Fuel-efficient Vehicles 4
    Alternative Fuel Vehicles 6
    Alternative Fuel Fleet Vehicles 4
    Bicycle Parking 6
    Bicycle Sharing/Rental 6
    Marketing/Educational Program 4
    Total Programs Points 64

     

    INNOVATION

    Max Points
    Innovative Approach 6
    Total Innovation Points 6

    PARKSMART AWARD LEVELS /

    EXISTING FACILITIES

    Certification level Points
    Parksmart Pioneer 90+

    Required minimums in Management, Programs and Technology & Structure Design categories: 15 in each category

    Parksmart Award Levels / New Construction
    Certification level Points
    Parksmart Bronze 110 - 134
    Parksmart Silver 135 - 159
    Parksmart Gold 160+

    Nguồn: GBCI

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP