0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Payroll là gì? Gross pay, Net pay, Tax, Wage là gì?

    Thứ tư, 03:29 Ngày 15/12/2021

    PAYROLL

    PAYROLL LÀ GÌ?

    Payroll là danh sách nhân viên của một số công ty có quyền nhận các khoản thanh toán cũng như các phúc lợi công việc khác và số tiền mà mỗi người sẽ nhận được.

    Cùng với số tiền mà mỗi nhân viên sẽ nhận được cho thời gian làm việc hoặc các nhiệm vụ đã thực hiện, Payroll cũng có thể đề cập đến hồ sơ của công ty về các khoản thanh toán cho nhân viên trước đây, bao gồm tiền lương và tiền công, tiền thưởng và các khoản thuế đã khấu trừ, hoặc của công ty bộ phận giải quyết bồi thường. 

    CÁC THÀNH PHẦN CẤU THÀNH PAYROLL

    GROSS PAY

    Tổng lương, còn được gọi là tổng thu nhập, là tổng số tiền thanh toán mà một nhân viên kiếm được trước khi trừ bất kỳ khoản khấu trừ hoặc thuế nào. Đối với nhân viên làm việc theo giờ, tổng lương được tính khi tỷ lệ trả lương theo giờ nhân với tổng số giờ làm việc bình thường. Nếu nhân viên có số giờ làm thêm, chúng được nhân với tỷ lệ tiền lương làm thêm giờ, và hai số tiền này được cộng lại với nhau. 

    Cũng được bao gồm trong lương gộp là bất kỳ loại thu nhập nào khác mà một nhân viên có thể có. Những khoản này có thể bao gồm tiền lương ngày lễ, tiền nghỉ phép hoặc tiền ốm đau, tiền thưởng, và bất kỳ khoản lương khác nào mà nhân viên có thể nhận được.

    CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ

    Có một loạt các khoản khấu trừ tự nguyện có thể được trích từ tổng lương của nhân viên, một số được khấu trừ trước thuế và một số được khấu trừ sau thuế. 

    Các khoản khấu trừ trước thuế là các khoản khấu trừ được trừ ra khỏi tổng số tiền lương của nhân viên trước khi nó phải chịu thuế và có thể bao gồm bảo hiểm sức khỏe, nha khoa hoặc nhân thọ, các khoản khấu trừ cho các tài khoản hưu trí nhất định.

    Các khoản khấu trừ sau thuế là các khoản khấu trừ xảy ra sau khi thuế đã được khấu trừ từ lương của nhân viên.

    THUẾ

    Các cấp chính quyền khác nhau yêu cầu người sử dụng lao động khấu trừ các loại thuế thu nhập và thuế trả lương.

    TIỀN LƯƠNG THƯỞNG

    Tiền lương là khoản khấu trừ sau thuế, có nghĩa là các khoản khấu lưu bắt buộc này không làm giảm thu nhập chịu thuế của nhân viên. Các khoản nợ chưa thanh toán có thể dẫn đến việc cắt giảm tiền lương bao gồm hóa đơn thẻ tín dụng và hóa đơn y tế, tiền cấp dưỡng và tiền thuế. 

    NET PAY

    Lương ròng là tổng số tiền mà một nhân viên nhận được sau khi tất cả các khoản khấu trừ bắt buộc và tự nguyện được thực hiện

    • Xem thêm:  Net Income là gì?

    Nguồn: Wikipedia

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP