0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    ITP trong xây dựng là gì? Tìm hiểu Inspection and Test Plan

    Thứ tư, 02:34 Ngày 24/03/2021

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    INSPECTION & TEST PLAN

    KHÁI NIỆM ITP (INSPECTION & TEST PLAN)

    Kế hoạch Kiểm tra & Nghiệm thu (ITP) là tài liệu mô tả kế hoạch quản lý việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo một yếu tố cụ thể của công trình xây dựng như:

    • Cung cấp thông tin về các yêu cầu
    • Tổng quan về các phương pháp sẽ được sử dụng
    • Trách nhiệm của các bên liên quan 
    • Bằng chứng tài liệu sẽ được cung cấp để xác minh sự tuân thủ

    Xem thêm:

    BƯỚC 1: PHẠM VI

    Cần có một bản tóm tắt đơn giản về phạm vi của các công việc áp dụng cho ITP. Nó cũng có thể hữu ích nếu chỉ định những gì KHÔNG được bao gồm để cung cấp thêm thông tin làm rõ cho bất kỳ ai đọc ITP.

    BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ / THU THẬP TÀI LIỆU LIÊN QUAN

    Hầu hết mọi người liên kết các xem xét các công trình qua các bản vẽ và thông số kỹ thuật. 

    Mặc dù đây có thể là những nguồn thông tin quan trọng nhất, nhưng vẫn có những nguồn khác quan trọng không kém. 

    Các bản vẽ và đặc điểm kỹ thuật thường đề cập đến và yêu cầu tuân thủ các tài liệu khác (ví dụ: đặc điểm kỹ thuật cho bê tông có thể tham khảo Thông số kỹ thuật bê tông kết cấu quốc gia). 

    Do đó, sau đây có thể là danh sách các mục có liên quan cần xem xét:

    • Bản vẽ (bao gồm ghi chú trên bản vẽ)
    • Thông số kỹ thuật thiết kế
    • Tiêu chuẩn Anh / Châu Âu / Quốc tế
    • Các tiêu chuẩn khác (ví dụ: Đặc điểm kỹ thuật kết cấu thép quốc gia, Đặc điểm kỹ thuật bê tông kết cấu quốc gia)
    • Yêu cầu của nhà sản xuất
    • Yêu cầu hợp đồng
    • Điều kiện lập kế hoạch
    • Yêu cầu kiểm soát tòa nhà
    • Yêu cầu của Hội đồng Xây dựng Nhà Quốc gia
    • Yêu cầu lập pháp
    • Bài học kinh nghiệm
    • Hệ thống quản lý kinh doanh của tổ chức
    • Mẫu và chuẩn

    Xem thêm: 

    BƯỚC 3: TÍNH TOÁN CÁC GIAI ĐOẠN

    Khi xem xét ITP, cần xem xét theo thứ tự thời gian và chỉ định các hạng mục hoạt động đảm bảo (được sản xuất trong Bước 4 và 5) cho một giai đoạn có liên quan. 

    Thông tin thêm về từng giai đoạn được cung cấp dưới đây:

    • Tiền xây dựng
    • Sự phù hợp vật liệu
    • Sản xuất ngoài diện tích
    • Công trình bên trong diện tích
    • Kiểm tra & Vận hành
    • Hoạt động sau xây dựng

    Xem thêm: Sơ đồ Gantt Chart là gì?

    BƯỚC 4 & 5: XEM XÉT CHI TIẾT TỪNG HẠNG MỤC RIÊNG LẺ TRÊN ITP

    Bước 4

    • Bước 4 & 5 rất có thể sẽ mất nhiều thời gian và công sức nhất. .
    • Bước 4a: Thứ nhất, hoạt động đảm bảo chất lượng được quy định cụ thể:
    • Bước 4b: Tiếp theo, chi tiết về các tiêu chí sẽ được cung cấp.

    Bước 5

    • Bước 5a: Mô tả về hoạt động sẽ được thực hiện để đảm bảo tuân thủ sau đó cần được cung cấp:
    • Bước 5b: Mô tả tương ứng về cách thức tuân thủ sẽ được thể hiện sau đó cần được chỉ định:
    • Bước 5c: Chi tiết về bằng chứng để chứng minh sự tuân thủ phải được cung cấp bao gồm thông tin về vị trí của nó.
    • Bước 5d: Sẽ hữu ích khi bao gồm thông tin về người chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động đảm bảo được hoàn thành một cách thỏa đáng và các nguồn lực cần thiết
    • Bước 5e: Cuối cùng, các bên hoặc những người liên quan đến hoạt động kiểm tra cần được chỉ rõ. Các mã thường được phát triển tóm tắt loại thử nghiệm và mức độ tham gia.

    Sau đây là các loại hoạt động kiểm tra / nghiệm thu phổ biến nhất:

    • Nhân chứng (Witness - W): Hoạt động sẽ được xác nhận bởi bên / cá nhân đóng vai trò nhân chứng cho việc hoàn thành hạng mục đạt yêu cầu.
    • Kiểm tra (Inspection - I): Hoạt động sẽ liên quan đến một bên hoặc người đảm nhận việc kiểm tra mặt hàng.
    • Điểm giữ (Hold Point - HP): Giai đoạn tiếp theo không được bắt đầu cho đến khi công trình được hoàn thành một cách.
    • Giám sát (Surveillance - S): Một 'cuộc giám sát' về cơ bản là một cuộc kiểm toán nhỏ nhằm xem xét chi tiết hơn một khía cạnh của hoạt động để xác minh sự tuân thủ.
    • Đánh giá (Audit - AU): Một cuộc đánh giá sẽ yêu cầu một đánh giá viên có năng lực thực hiện đánh giá để xác minh rằng hạng mục đã được hoàn thành một cách thỏa đáng (ví dụ: đối với sản xuất ngoài công trường).

    Nguồn: Designingbuildings

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

     

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP